Warunkowe umorzenie postępowania – co to jest?

Warunkowe umorzenie postępowania jest to instytucja zapisana w art. 66 k.k., w rozdziale zatytułowanym ,,Środki związane z poddaniem sprawcy próbie”. O co w tym wszystkim chodzi i jakie korzyści daje Tobie ta instytucja? Już odpowiadam.

Jeśli zainteresowała się Tobą prokuratura i postawiła Tobie zarzut to wiedz, że nagle nie zostaniesz uniewinniony, jeśli dowody przemawiają na Twoją niekorzyść. Jeśli nie byłeś wcześniej karany, a przestępstwo za które jesteś posądzany nie jest zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat porozmawiaj z prokuratorem czyby nie poparłby Twojego wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania może jedynie zastosować Sąd, a przy poparciu prokuratora masz większe szanse na pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. 

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI

Przy zastosowaniu warunkowego umorzenia NIE WIDNIEJESZ W REJESTRZE KARNYM. Masz zatem nadal czystą kartotekę karną. Przy wymogu przedstawienia w pracy, w urzędzie, bądź podczas przetargu, zaświadczenia o niekaralności możesz czuć się bezpiecznie. Takie zaświadczenie bowiem dostaniesz. 

Korzyść już znamy teraz powiedzmy kiedy możemy ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania.

 

SĄD MOZE ZASTOSOWAĆ WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA, JEŻELI:
 1. wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne
 2. okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości
 3. sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne
 4. właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa
 5. przestępstwo nie jest zagrożone karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności

Określenie ,,może zastosować” wskazuje, że nawet jak spełniasz wszystkie powyższe punkty sąd nie musi wydać warunkowego umorzenia. Zatem wszystkie powyższe punkty musisz uzasadnić, ukazując siebie w jak najlepszym świetle. Jeśli prokurator poprze Twój wniosek o warunkowe umorzenie postępowania to jesteś na wygranej pozycji. Po pierwsze wtedy prokurator we własnym imieniu składa wniosek o warunkowe umorzenie postępowania i uzasadnia go. Taki wniosek Sąd rozpatruje na posiedzeniu – warto abyś na to posiedzenie się stawił.  Po drugie bardzo rzadko spotyka się aby wniosek prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania nie został uwzględniony przez Sąd.

 

OKRES PRÓBY

Jeśli Sąd zdecyduje zastosować warunkowe umorzenie  to musi wyznaczyć tobie okres próby. Może to uczynić od roku do 3 lat. Zazwyczaj Sądy dają 3 letni termin.

Co to oznacza dla Ciebie? Oznacza to, że w okresie próby i dalszych 6 miesięcy musisz zachowywać się zgodnie z literą prawa, tak aby nie zostało wobec ciebie podjęte inne postępowanie karne. Jak już zostało wspomniane na wstępie, instytucja warunkowego umorzenia postępowania jest zapisana w rozdziela opisującym środki prawne, które przeznaczone są do poddania sprawcy przestępstwa próbie. Okres próby ma na celu wychowawcze oddziaływanie oraz weryfikację prognozy kryminologicznej. W tym czasie sprawca jest na tak zwanej kontrolowanej wolności, gdzie musi dodatkowo wykonać nałożone na niego obowiązki -jakie? O tym poniżej. (Zoll (w:) ZollI, s.837). Jeśli w okresie próby i w ciągu dalszych sześciu miesięcy nie podjęto postępowania – umorzenie staje się ostateczne. W takiej sytuacji sprawca nie może już zostać ukarany, a warunkowo umorzone postępowanie nie może już zostać podjęte. 

DOZÓR

Umarzając postępowanie Sąd morze ale nie musi oddać sprawcę w okresie próby pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Najcześciej oddaje się sprawcę pod dozór kuratora. W brew pozorom jest to uciążliwy dla sprawcy obowiązek. Sprawca musi stawiać się na wezwania kuratora. Zdarza się też, że sprawca nie jest wstanie porozumieć się z kuratorem i przestaje do niego chodzić oraz odbierać telefony. Skutkuje to sporządzeniem przez kuratora wniosku o podjęcie postępowania karnego z uwagi na brak realizacji przez skazanego obowiązku dozoru.

Ponadto otwarte granice pozwalają emigrować za pracą. Często sprawcy zapominają, że o wyjeździe muszą poinformować kuratora. Bagatelizują wtedy swój obowiązek – co kończy się wnioskiem kuratora o podjęcie postępowania.

OBOWIĄZKI

Oprócz obowiązku kuratorskiego skazany może mieć zasądzone przez Sąd inne obowiązki, o których mowa w art. 67 § 3 k.k. Z tego paragrafu obowiązki dzielimy na te, które sąd musi zasądzić (tak zwane obligatoryjne) oraz na te, które może ale nie musi zasądzić (tak zwane fakultatywne).

 

Do obowiązków obligatoryjnych należy:

 1. naprawienia szkody w całości albo części,
 2. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 
 3. albo zamiast powyższych dwóch obowiązków zapłacenie nawiązki

– oczywiście o wszystkim orzeka sąd

 

Do obowiązków fakultatywnych należy:

1. informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
2. przeproszenie pokrzywdzonego,
3. wykonywanie ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
4. powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
5. poddanie się terapii uzależnień,
6. poddanie się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
7. uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
8. powstrzymanie się od kontaktowania z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,
9. opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
10. orzec świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć 60 000 złotych.
11. zakaz prowadzenia pojazdu na okres do 2 lat
– wskazane obowiązki sąd określa po wysłuchaniu sprawcy czynu. Przy czym, przy nałożeniu obowiązku z pkt 5 i 6 wymagana jest zgoda sprawcy czynu. Brak zgody może być poczytany jak brak chęci współpracy, co może zniechęcić sąd do wydania postanowienia o warunkowym umorzeniu postępowania. Zaleca się zatem na wyrażenie zgody do podjęcia terapii. Obowiązek terapii sąd zazwyczaj zasądza gdy przestępstwo zostało dokonane pod wpływem alkoholu lub zaburzeń psychicznych. Jeśli względy za tym przemawiają, w okresie próby sąd może nałożyć nowe obowiązku lub z obowiązku zwolnić – tyczy się to także obowiązku dozoru kuratorskiego. Zwolnienie od dozoru może nastąpić także, jeżeli sprawowanie dozoru jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z przyczyn niezawinionych przez skazanego.
 
PODJĘCIE POSTĘPOWANIA WARUNKOWO UMORZONEGO

Jak juz była o tym mowa powyżej, taki wniosek może złożyć kurator sądowy jeśli w okresie próby nie wykonujesz należycie swoich obowiązków. Natomiast o tym kiedy podejmuje się postępowanie warunkowo umorzone wskazuje art. 68 kodeksu karnego. Tak jak z obowiązkami, podjęcie postępowania dzielimy na obligatoryjne i fakultatywne. 

Sąd musi podjąć postępowanie warunkowo umorzone jeśli:

 1. sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Pamiętaj, że nieumyślność czynu nie obliguje sadu do podjęcia postępowania. Przy nieumyślności czynu sad może ale nie musi podjąć postępowania. Stanowi o tym art. 68 § 2 kodeksu karnego.
 2. sprawca pomimo pisemnego upomnienia przez kuratora, w okresie próby rażąco narusza. porządek prawny, w szczególności gdy popełnia inne niż umyślne przestępstwo, jeśli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody. 

Sad może podjąć postępowanie warunkowo umorzone jeśli:

 1. sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż umyślne przestępstwo, jeśli uchyla się od dozoru wykonywania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.
 2. sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny , a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. 

PAMIĘTAJ: warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć póżniej niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Zatem twój okres próby faktycznie zwiększa się o pół roku.


Jeśli masz nadal wątpliwości czy możesz wnosić o warunkowe umorzenie postępowania – zadzwoń. Wskażę Ci drogę, którą powinieneś obrać aby wniosek został uwzględniony. 

Telefon: 603 998 091

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.

Skomentuj